Otvoreni kurs: Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti

Otvoreni kurs: Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti

Otvorenim kursom Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti pristupam/mo teoretizaciji preloma, obrta, preobražaja, katastrofa, mutacija, emancipatorskih gestova, proboja i revolucija u umetnostima i teorijama 20. i 21. veka.

Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti

Biće reči o dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija u različitim umetnostima: likovne umetnosti, vizuelne umetnosti, fotografija, film, tehnički ili novi mediji, izvođačke umetnosti, muzika, teatar, ali i u oblicima života, kulturi, društvu te složenostima antagonizama savremenog prirodnog i veštakog sveta. Otvoreni kurs pripada studijama složenosti zasnovanim na komparativnoj analizi i raspravi različitih, često neuporedivih, pojava u umetnosti, estetici i teoriji. Pojam revolucije se razmatra u poljima estetike, umetničkih praksi, nauke, teorije i filozofije, te u svakodnevnom svetu od Marksa, Kurbea, Hausmana i Dišana preko Vitgenštajna, Kuna, Kristeve i Solersa do Flusera, Kitlera, Batlerove, Grojsa, Negrija i Ransijera, odnosno, od realizma, kubizma do dade i nadrealizma do fluksusa i od konceptualne umetnosti do savremenih artivizama kao subverzivnih i konstruktivnih strategija. Cilj kursa je projekcija novog, različitog, drugog, emancipovanog, neočekivanog i ubrzanog unutar umetnosti, teorije umetnosti i estetike.

Otvoreni kurs profesora Miška Šuvakovića, Z-AB savremene estetike i teorije umetnosti, održaće se od februara do maja 2019. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Prijavu možete poslati na mejl: fmk@singidunum.ac.rs.

Kurs Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti je otvoren promotivni kurs doktorskih i master studija na Fakultetu za medije i komunikacije.

Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti
Z-AB SAVREMENE ESTETIKE I TEORIJE UMETNOSTI
Dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija 20.-21. veka

(februar – maj 2019.)

27.02.2019.
01. 
Uvodno predavanje : između progresa i katastrofe
REZOVI kroz političke, estetske, teorijske, kulturalne, medijske i umetničke REVOLUCIJE.

06.03.2019.
02.
Revolucije u slikarstvu
Kontradikcije ekrana, površine, predmeta i instalacije. Fikcionalizacija i defikcionalizacija slike slikarstva. Od kubizma do slikarstva u vremenu medija.

13.03.2019.
03.
Revolucija u umetničkom obrazovanju: 100 godina Bauhausa
Istorija Bauhausa i njegovih uticaja. Preobražaji umetničkog obrazovanja, obrazovni obrt, samoobrazovanje, globalna i lokalna kritika umetničkog obrazovanja.

20.03.2019.
04. 
Fotografske revolucije
Ontologizacija, deontologizacija, reontologizacija, serijalizacija i cirkulacija fotografske slike. Da li fotografija preuzima funkcije slikarstva?

27.03.2019.
05. 
Skulptorske revolucije
Objekt – situacija – događaj / skulptura – instalacija – arhitektura – geografija. Strategije prostornog obrta i 3D oblikovne politike.

10.04.2019.
06. 
Revolucije umetnosti
Umetnost – Antiumetnost – Postumetnost – Aproprijacije realnog. Umetničke gerile, taktički performativi. Komunistička ili kapitalistička ekspanzija proizvodnje novog posredstvom umetnosti.

16.04.2019.
07. 
Teorijske revolucije u umetnostima
Fenomenologija – Poststrukturalizam – Kulturalne studije – Post-teorijski uslov. Frontalna suočenja teorije i filozofije umetnosti. Globalni građanski rat ili krize vidljivosti teorije i filozofije!?

24.04.2019.
08. 
Revolucije izvođenja
Analitika art performativa. Od teatra do performans umetnosti i od performans umetnosti do medijskog performativa. Od baleta preko plesa do konceptualne i medijske koreografije.

08.05.2019.
09. Obrti arhitekture, urbanizma i arhiva

Muzej – Antimuzej : Grad i Antigrad. Revolucije u javnoj sferi – politika kritičnog dispozitiva. Vidljivost oblika života i arhivske infrastrukture.

15.05.2019.
10.
Filmske revolucije
Eksperimentalni film naspram bioskopskog narativnog filma i kućnog story tellinga u TV serijama. Aproprijacija eksperimentalnog u komercijalnim produkcijama i prezentacijama pokretnih slika.

22.05.2019.
11. 
Digitalne revolucije – svet de-re medija
Od analogne do digitalne umetnosti, kulture, društva i postljudskog. Gde se nalazi tvoje/moje jastvo?

29.05.2019.
12. 
Revolucija oblika života
Asamblažna, dispozitivna i infrastrukturalna revolucionarna estetizacija oblika života. Nuklearna politika i umetnost. Umetnost i politika složenosti u vremenu globalnih ekoloških kriza. Ekologija između progresa i katastrofe.